Finns det något på samma gång både så svåråtkomligt och lättillgängligt som fenomenet teknik?

Det är ett otroligt omfångsrikt område som grenar ut i diverse kategorier. Det finns varken någon början eller slut på resan. Denna började förmodligen redan när människan tog sina första steg på denna planet. Uttrycket av människor, för människor kunde inte bli mer sanningsenligt. Det är trots allt vi som både skapat den, utvecklat den och givit den utrymmet som krävs för att överhuvudtaget överleva.

Tekniken kan starkt relateras till planering. Människan är den enda levande arten som kan föreställa sig framtiden. Det här innebär inte vad som kommer att hända i nästa ögonblick utan handlar istället om en strukturerad planering för exempelvis morgondagen. Det här ska i sin tur inte blandas ihop med att förutspå densamme eftersom det här trots allt ligger i själva tanken samt uppenbarar sig i våra hjärnor. Huruvida denna så kallade antecipatoriska planering i första hand är någonting positivt eller negativt förblir oklart eftersom den medfört att människan både förhåller som som jordens härskare – och förstörare. Detta grundar sig i att vi både kan ha tekniken i tanke och handling. Tekniken handlar till mångt och mycket om en tankebaserad planering för hur någonting ska användas. Det går med fog att påstå detta fenomen som ett fullfjädrat sätt att omsätta teori i praktik. Det är också just det här som medför den unika kombinationen av det abstrakta och konkreta.

Begreppen IT och teknik är paradoxalt nog samtidigt både varandras likheter och motsatser. Det kan liknas vid ett par som tar varandras händer och går ut på en promenad men med två olika slutdestinationer.

Teknik är ett oerhört brett spektrum som på samma gång både är delarna och helheten. IT är inget undantag i det här avseendet eftersom det fungerar på liknande sätt. Det är två övergripande områden som med fördel korsar varandras vägar. Det kan inte stickas under stol med att det ena inte utesluter det andra och vice versa. Teknik är IT och IT är teknik. På det stora hela hänger tekniken och evolutionen ihop på ett ganska spektakulärt sätt eftersom båda ytterligheterna har en inbyggd strävan efter utveckling. Överlevnadsfaktorn är en annan vital del eftersom tekniken i sin renaste form ofta ligger till grund för att en överföring av våra gener överhuvudtaget ska kunna vara möjlig. Teknik handlar till mångt och mycket om något som ska underlätta morgondagen. Genom historiens gång har det dessutom gått från att vara ett nyttigt tillbehör till att bli en aspekt vi inte klarar oss utan.

Även om IT är ett självständigt ämne fungerar det samtidigt också som en slags delkomponent till teknikspektrumet. Det kan jämföras med byggprojektet där entreprenaden som står för själva projektet kan förhålla sig tämligen motverkande utan sina ack så viktiga underleverantörer.